Privacy statement

Gentle Mind respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Gentle Mind is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gentle Mind

Gentle Mind is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80109764. Per mail zijn wij te bereiken via info@gentlemind.coffee.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Gentle Mind verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening. Aan klanten vragen we de volgende gegevens: naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummer. Die gegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken, de voortgang te controleren en om je een factuur te sturen. Zou je die gegevens niet verstrekken, dan kunnen we onze producten niet bij je bezorgen. Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te onderhouden.

Gentle Mind verwerkt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal je gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor die doeleinden.

Grondslagen voor de gegevensverwerking

Grondslagen voor de verwerking zijn het uitvoeren van overeenkomsten die Gentle Mind met je sluit of de door jou verleende toestemming. Daarvoor geldt trouwens dat je die toestemming ook altijd net zo eenvoudig weer kunt intrekken. Ook kan Livello Coffee verplicht zijn je gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Gentle Mind verwerkt persoonsgegevens van:

  • (zakelijke) klanten van Gentle Mind voor zover dit voor haar dienstverlening noodzakelijk is;
  • persoonsgegevens die zijn verkregen via social media.

Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?

We zijn zuinig op jouw gegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en het distributiecentrum. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan bijvoorbeeld andere organisaties, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De eerder genoemde gegevens (3) bewaren we niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Je privacyrechten

Op grond van de privacyregelgeving heb je diverse privacyrechten::

  • het recht op inzage;
  • het recht op rectificatie of verbetering van je gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht op verwijdering van je gegevens;
  • het recht op beperking van je gegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van je gegevens;
  • het recht op dataportabiliteit: het recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie;

Een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Gentle Mind verwerkt, kun je een inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast kunnen de gegevens op je verzoek worden verwijderd, voor zover dit de uitvoering van de lopende overeenkomst met Gentle Mind of een ander gerechtvaardigd belang van Gentle Mind niet belemmert en voor zover daaraan geen wettelijke plicht in de weg staat.

Al je rechten kun je uitoefenen via het e-mailadres info@gentlemind.coffee.

Je kunt je altijd uitschrijven voor commerciële e-mails en nieuwsbrieven.

Daarnaast heb je het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassingen privacy statement

Gentle Mind behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Gentle Mind raad je daarom aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 28 december 2020.